ALGEMENE VOORWAARDEN OVER ONZE DIENSTVERLENING

Bedrijfskleding.nl is dé leverancier & werkkleding groothandel voor werk- en bedrijfskleding, werkschoenen, persoonlijke beschermingsmiddelen en aanverwante diensten. Binnen ons werkkleding assortiment proberen wij in elke bedrijfssector een hoogwaardige bijdrage te leveren aan professioneel, comfortabel en beschermd werken. Dit doen wij middels het leveren van de juiste kleding & ondersteunende diensten. 

Ons team staat voor u klaar met hoogwaardige kennis van werkkleding, werkkledij producten & accessoires, normeringen, stoffen, pasvormen en bedrijfskleding merken. 

Ook voor uw bedrijf kunnen wij een klantspecifieke webshop inrichten of voorraad houdend zijn. Met alleen de producten die uw medewerkers nodig hebben. Een eigen webshop is niet alleen gemakkelijk, het levert u ook veel tijdwinst op. En vanuit ons centrale magazijn kunnen we u snel beleveren.

Uiteraard wilt u dat uw medewerkers goed herkenbaar zijn. Op alle kleding kunnen wij uw bedrijfsnaam en logo borduren of bedrukken. Indien het nodig is, kunnen wij de kleding ook vermaken. U begrijpt dat we hiervoor algemene voorwaarden hebben opgesteld. U kunt ze hieronder makkelijk doornemen. 


ALGEMENE VOORWAARDEN BEDRIJFSKLEDING.NL

Artikel – Algemeen

1 1.1 Gebruiker van deze voorwaarden Bedrijfskleding.nl en handelsnamen van deze onderneming., Kvk-nummer KvK 51446669, Vestigingsnr. 000003359697, BTW Nummer NL106865687B02 tevens handelend onder de naam bedrijfskleding.nl en hierna te noemen: Bedrijfskleding.nl.

1.2 Afspraken of overeenkomsten met derden, al dan niet in dienstverband van Bedrijfskleding.nl, binden Bedrijfskleding.nl alleen als ze door de bestuurder/eigenaar van KvK 51446669 zijn bevestigd.

1.3 Deze voorwaarden gelden voor rechtspersonen en natuurlijke personen handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en hierna te noemen: Opdrachtgever.

1.4 Ook derden die Opdrachtgever (al dan niet bevoegd) vertegenwoordigen, al dan niet in dienstverband van Opdrachtgever of ingeschakeld door Opdrachtgever, hebben te gelden als Opdrachtgever.

1.5 Bedrijfskleding.nl is gerechtigd haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden van Bedrijfskleding.nl is tussen Opdrachtgever en Bedrijfskleding.nl van toepassing.


Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bedrijfskleding.nl en op de totstandkoming, inhoud en de nakoming van alle tussen Bedrijfskleding.nl en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

2.2 Indien zowel Bedrijfskleding.nl als Opdrachtgever naar haar eigen algemene voorwaarden verwijzen, zullen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Bedrijfskleding.nl wijst de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2.3 Van de voorwaarden van Bedrijfskleding.nl afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Bedrijfskleding.nl en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.4 Indien Bedrijfskleding.nl een overeenkomst aangaat met Opdrachtgever, aanvaardt Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden op toekomstige overeenkomsten met Bedrijfskleding.nl.


Artikel 3 – Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen, teksten, aantallen enz. door opdrachtgever. Deze worden pas bindend na bevestiging/ betaling van de overeenkomst.

3.2 Alle door Bedrijfskleding.nl bij de aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens, zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk maar binden Bedrijfskleding.nl niet.

3.3 Bedrijfskleding.nl aanvaardt bij een aanbieding geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de Opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, en ook niet voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van materialen.


Artikel 4 – Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door Bedrijfskleding.nl. Bedrijfskleding.nl aanvaardt de overeenkomst door middel van een opdrachtbevestiging.

4.2 Indien de opdrachtbevestiging afwijkt van de opdracht zoals door Opdrachtgever voorgelegd, komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig de opdrachtbevestiging.

4.3 Gegevens betreffende het aanbod van Bedrijfskleding.nl zoals eigenschappen, maten, kleur, gewicht, Model, aantallen, uitvoering enz., alsmede (overige) gegevens op de website van Bedrijfskleding.nl zijn voor Bedrijfskleding.nl niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

4.4 De Opdrachtgever dient bestanden kant-en-klaar aan te leveren, conform de aanleverspecificaties van Bedrijfskleding.nl of te laten opmaken/controleren door onze studio.

4.5 Opdrachtgever machtigt Bedrijfskleding.nl om de opdracht door een derde partij, op een door Bedrijfskleding.nl gewenst tijdstip, te laten uitvoeren.

Artikel 5 – Wijziging van de opdracht

5-1 Door de Opdrachtgever verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de Opdrachtgever extra in rekening gebracht.

5-2 Door de Opdrachtgever verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke order, moeten door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Bedrijfskleding.nl ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de Opdrachtgever.

5-3 Door de Opdrachtgever verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke order, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door Bedrijfskleding.nl wordt overschreden. Deze mogelijke levertijdoverschrijding komt voor risico van Opdrachtgever, waarbij Opdrachtgever Bedrijfskleding.nl voor eventuele gevolgen daarvan niet kan aanspreken.


Artikel 6 – Annuleren

6.1 Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Bedrijfskleding.nl met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

6.2 Indien de Opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de reeds door Bedrijfskleding.nl gemaakte kosten en eventuele overige schade te vergoeden.

6.3 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Bedrijfskleding.nl zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen, dit naar het beslissende oordeel van Bedrijfskleding.nl.

6.4 Bedrijfskleding.nl heeft te allen tijde het recht de opdracht te annuleren.


Artikel 7 – Prijzen

7.1 Alle prijzen van Bedrijfskleding.nl staan genoemd op de website/webshop of worden schriftelijk geoffreerd via email. BTW, verzendkosten en bijzondere kosten worden duidelijk aangegeven.

7.2 De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

7.3 Bedrijfskleding.nl behoudt het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Bedrijfskleding.nl heeft daarnaast het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is.

7.4 Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen maar zij in een jaar voorafgaand aan de overeenkomst, overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de dan geldende tarieven worden berekend.

7.5 De opdracht omvat alleen datgene, dat tussen partijen is overeengekomen. Meerwerk wordt door Bedrijfskleding.nl extra in rekening gebracht en behelst de diensten of producten waarvoor geen prijs is overeengekomen in de opdrachtbevestiging, zoals eventueel ontwerp en opmaak, gewijzigde specificaties of instructies of door Bedrijfskleding.nl te maken kosten vanwege het niet kant-en-klaar aanleveren van drukbestanden door Opdrachtgever. Bedrijfskleding.nl is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen in geval van meerwerk.

7.6 Bedrijfskleding.nl is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen in geval van extra bewerkelijke tekst, onduidelijk en / of onjuist aangeleverde bestanden of materialen door Opdrachtgever, en alle soortgelijke toeleveringen door Opdrachtgever die Bedrijfskleding.nl tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs waren te verwachten.


Artikel 8 – Betaling

8.1 Opdrachtgever treedt door het enkele niet tijdig en / of volledig betalen en / of anderszins tekortschieten in de nakoming van zijn verbintenis, in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

8.2 Indien Opdrachtgever niet tijdig en / of volledig betaalt en / of anderszins tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis, is Opdrachtgever verplicht alle vanwege de tekortkoming te maken kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, te betalen aan Bedrijfskleding.nl. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 100,00.

8.3 Indien Opdrachtgever niet tijdig en / of volledig betaalt en / of anderszins tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis, is hij vanaf de dag dat hij in verzuim is getreden een rente verschuldigd ter vergoeding van de vertraging in de voldoening van de op hem rustende verbintenis. De rente bedraagt 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand geldt.

8.4 Opdrachtgever is ertoe gehouden op eerste verzoek van Bedrijfskleding.nl zekerheid te stellen voor alle aan Bedrijfskleding.nl te betalen bedragen te voldoen, waarbij de gestelde zekerheid ook vergoeding van bijkomende kosten en rente dekt.


Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

9.1 Levering door Bedrijfskleding.nl geschiedt onder voorbehoud van eigendom. Zolang Bedrijfskleding.nl geen volledige betaling van Opdrachtgever (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Bedrijfskleding.nl.

9.2 Bedrijfskleding.nl heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis, er beslag wordt gelegd op (een deel van) zijn vermogen en voorts ingeval van faillissement, surseance van betaling of de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, in die zin dat hij dat zelf aanvraagt, het wordt aangevraagd of het wordt uitgesproken.

9.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de Opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.


Artikel 10 – Levering, oplevertermijnen en verzending

10.1 Bedrijfskleding.nl heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen.

10.2 Opgegeven leveringstermijnen door Bedrijfskleding.nl gelden nooit als fatale termijnen maar altijd als indicatie.

10.3 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Bedrijfskleding.nl zijn.

10.4 Indien Opdrachtgever wijzigingen in de specificaties wenst of in gevallen als omschreven in artikel 7.5, vervalt de oorspronkelijk opgegeven levertijd.

10.5 Bedrijfskleding.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het feit dat levering niet binnen de gestelde termijn kan plaatsvinden.

10.6 Bedrijfskleding.nl treedt niet eerder in verzuim, dan nadat Opdrachtgever haar een nieuwe redelijke termijn heeft gegeven om te leveren, minimaal ter hoogte van de oorspronkelijke levertermijn en Bedrijfskleding.nl deze termijn overschrijdt. Dit geldt niet als de overschreden levertermijn Bedrijfskleding.nl niet kan worden toegerekend.

10.7 Verzending is altijd voor risico van de Opdrachtgever. De verzending geschiedt op de wijze als door Bedrijfskleding.nl aangegeven. Wenst de Opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder meer door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever.

10.8 Opdrachtgever is verplicht tot afname van hetgeen Bedrijfskleding.nl krachtens overeenkomst aan hem levert. Bedrijfskleding.nl zal het te leveren werk en / of de goederen niet opslaan, tenzij anders overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, gebeurt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever.


Artikel 11 – Klagen

11.1 Opdrachtgever is verplicht het geleverde grondig te inspecteren op gebreken bij de kleding, borduring en/of bedrukkingen, en bij aanwezigheid daarvan, Bedrijfskleding.nl daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.

11.2 Indien de Opdrachtgever niet binnen drie werkdagen na de dag van de levering Bedrijfskleding.nl wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op klagen.

11.3 Bedrijfskleding.nl dient door Opdrachtgever in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren, bij gebreke waarvan zijn recht op klagen komt te vervallen. Het door Bedrijfskleding.nl geleverde geldt in ieder geval als deugdelijk, indien Opdrachtgever het geleverde of een deel ervan in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

11.4 Indien de klacht naar het oordeel van Bedrijfskleding.nl juist is, zal Bedrijfskleding.nl een vergoeding betalen tot maximaal de factuurwaarde van de goederen waarover geklaagd is, of de goederen waarover geklaagd is te vervangen, dit ter beoordeling en in overleg door Bedrijfskleding.nl en pas na terugzending van de goederen waarover geklaagd is door Opdrachtgever in de originele toestand.

11.5 Productspecificaties en –eigenschappen zijn toegelicht op de website van Bedrijfskleding.nl. Bedrijfskleding.nl is er niet toe gehouden de order van Opdrachtgever op geschiktheid te controleren. Eventuele klachten dienaangaande zullen als onterecht worden afgewezen.


Artikel 12 – Afwijking

12.1 Afwijkingen bij kleurendruk, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend in kwaliteit, lettertype, kleur, dikte enz. geven geen reden tot afkeuring of klagen.

12.2 Voor kleding zijn afwijkingen in het gramgewicht per vierkante meter naar boven en naar beneden toelaatbaar.


Artikel 13 – Wanprestatie en ontbinding

13.1 Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis(sen), treedt hij door de enkele tekortkoming in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

13.2 Bedrijfskleding.nl heeft te allen tijde het recht de overeenkomst te ontbinden. Bedrijfskleding.nl heeft in ieder geval het recht om de overeenkomst te ontbinden indien:

 • de inhoud van de geplaatste order naar het beslissende oordeel van Bedrijfskleding.nl in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde of betamelijkheid;
 • het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd of de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
 • Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt;
 • op Opdrachtgever de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
 • Opdrachtgever een onderhands akkoord aanbiedt aan diens schuldeisers;
 • beslag op of onder (een deel van) het vermogen van Opdrachtgever wordt gelegd;
 • Opdrachtgever komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden;
 • de zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever wijzigt;
 • Opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

13.3 Het recht van Bedrijfskleding.nl in het geval als in artikel 13.2 bedoeld, komt haar toe zonder dat zij Opdrachtgever een ingebrekestelling hoeft te sturen en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.

13.4 Opdrachtgever is verplicht de voor Bedrijfskleding.nl ontstane schade, ter hoogte van tenminste het factuurbedrag van de order, te vergoeden indien Bedrijfskleding.nl zich beroept op artikel 13.2, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, alles onverminderd het recht van Bedrijfskleding.nl op vergoeding van kosten, schade en rente zoals bepaald in artikel 8.2 en 8.3.


Artikel 14 – (Intellectuele) eigendomsrechten

14.1 Op alle door Bedrijfskleding.nl verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. behoudt Bedrijfskleding.nl alle rechten, waaronder het intellectuele eigendomsrecht. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Bedrijfskleding.nl. De ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. blijven eigendom van Bedrijfskleding.nl en dienen op haar eerste verzoek binnen 24 uur geretourneerd te worden.

14.2 Opdrachtgever betaalt enkel een vergoeding voor de geleverde diensten en niet voor de eigendomsrechten of voor de rechten op verdere vermenigvuldiging.


Artikel 15 – Overmacht

15.1 Buitengewone omstandigheden die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Bedrijfskleding.nl overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.

15.2 Als buitengewone omstandigheden gelden bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, technische belemmeringen in het productieproces bij Bedrijfskleding.nl, internetstoring, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Bedrijfskleding.nl of de Opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Bedrijfskleding.nl, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Bedrijfskleding.nl.

15.3 Bedrijfskleding.nl is in geval van overmacht gerechtigd om of de overeenkomst te annuleren, op te schorten of te wijzigen, totdat de situatie van overmacht is geëindigd.


Artikel 16 – Aansprakelijkheid

16.1 Bedrijfskleding.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever in verband met de uitvoering van deze overeenkomst lijdt, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Bedrijfskleding.nl.

16.2 In het geval Bedrijfskleding.nl, ondanks het bepaalde in de overeenkomst, aansprakelijk is voor schade jegens de Opdrachtgever is de aansprakelijkheid van Bedrijfskleding.nl beperkt tot een bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten verzekering wordt uitbetaald.

16.3 Wanneer om welke reden ook geen uitkering krachtens de in lid 2 bedoelde verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door Bedrijfskleding.nl inzake de betreffende overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening is gebracht dan wel maximaal nog in rekening kan worden gebracht.

16.4 Bedrijfskleding.nl staat niet in voor eigenschappen van het geleverde, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend houdbaarheid, hechting, kleur, glans, licht- of kleurechtheid, slijtvastheid enz.


Artikel 17 – Garantie en vrijwaring

17.1 Opdrachtgever vrijwaart Bedrijfskleding.nl volledig tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade of kosten, die derden geldend (kunnen) maken.

17.2 Opdrachtgever garandeert Bedrijfskleding.nl, dat met zijn opdracht aan Bedrijfskleding.nl en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de door Opdrachtgever geleverde bestanden zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend kopie, modellen, tekeningen, boeken, geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere wet- of regelgeving op het gebied van het auteursrecht, intellectuele eigendomsrecht, industriële eigendomsrecht dan wel op grond van onrechtmatige daad.

17.3 Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 17.2 van dit artikel naar het redelijke en beslissende oordeel van Bedrijfskleding.nl twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Bedrijfskleding.nl bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Bedrijfskleding.nl door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt.

17.4 Indien Bedrijfskleding.nl voor enige schade door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal Opdrachtgever haar volledig vrijwaren en Bedrijfskleding.nl alles vergoeden wat zij aan deze derde en als –direct en indirect- gevolg van deze aansprakelijkstelling dient te voldoen, waaronder maar niet uitsluitend, de schadevergoeding, winstafdracht, rente, incassokosten en de werkelijke kosten van de juridische bijstand.


Artikel 18 – Privacy

18.1 Bedrijfskleding.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer de website van Bedrijfskleding.nl wordt bezocht, worden gegevens alleen verzameld om optimale dienstverlening te bieden.

18.2 Het doel van het verzamelen van de gegevens is het verwerken van bestellingen, de betaling en de bezorging daarvan ten behoeve van Opdrachtgever en het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van Bedrijfskleding.nl.

18.3 De persoonsgegevens worden alleen voor de in dit artikel beschreven doelen verwerkt. De website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft Bedrijfskleding.nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

18.4 Ingeval van vragen over het privacybeleid van Bedrijfskleding.nl, dan kunt u onze privacy verklaring raadplegen of kan contact worden opgenomen via de mail of telefoon. Bekijk onze contactgegevens.

Artikel 19 – Toepasselijk recht

19.1 Op alle door Bedrijfskleding.nl gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 20 – Wanprestatie en ontbinding

20.1 In alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, is de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen bevoegd daarvan kennis te nemen, tenzij de sector kanton bevoegd is in welk geval de wettelijke regels rondom de relatieve bevoegdheid gelden.

Contactgegevens:

Contact Informatie

Bedrijfskleding.nl

KvK 5144666

ALGEMENE VOORWAARDEN OVER ONZE DIENSTVERLENING

Bedrijfskleding.nl is dé leverancier & werkkleding groothandel voor werk- en bedrijfskleding, werkschoenen, persoonlijke beschermingsmiddelen en aanverwante diensten. Binnen ons werkkleding assortiment proberen wij in elke bedrijfssector een hoogwaardige bijdrage te leveren aan professioneel, comfortabel en beschermd werken. Dit doen wij middels het leveren van de juiste kleding & ondersteunende diensten. 

Ons team staat voor u klaar met hoogwaardige kennis van werkkleding, werkkledij producten & accessoires, normeringen, stoffen, pasvormen en bedrijfskleding merken. 

Ook voor uw bedrijf kunnen wij een klantspecifieke webshop inrichten of voorraad houdend zijn. Met alleen de producten die uw medewerkers nodig hebben. Een eigen webshop is niet alleen gemakkelijk, het levert u ook veel tijdwinst op. En vanuit ons centrale magazijn kunnen we u snel beleveren.

Uiteraard wilt u dat uw medewerkers goed herkenbaar zijn. Op alle kleding kunnen wij uw bedrijfsnaam en logo borduren of bedrukken. Indien het nodig is, kunnen wij de kleding ook vermaken. U begrijpt dat we hiervoor algemene voorwaarden hebben opgesteld. U kunt ze hieronder makkelijk doornemen. 


ALGEMENE VOORWAARDEN BEDRIJFSKLEDING.NL

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Gebruiker van deze voorwaarden is Evalley/ Bdrijfskleding.nl en handelsnamen van deze onderneming., Kvk-nummer KvK 51446669, Vestigingsnr. 000003359697, BTW Nummer NL106865687B02 tevens handelend onder de naam bedrijfskleding.nl en hierna te noemen: Bedrijfskleding.nl.

1.2 Afspraken of overeenkomsten met derden, al dan niet in dienstverband van Bedrijfskleding.nl, binden Bedrijfskleding.nl alleen als ze door de bestuurder/eigenaar van KvK 51446669 zijn bevestigd.

1.3 Deze voorwaarden gelden voor rechtspersonen en natuurlijke personen handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en hierna te noemen: Opdrachtgever.

1.4 Ook derden die Opdrachtgever (al dan niet bevoegd) vertegenwoordigen, al dan niet in dienstverband van Opdrachtgever of ingeschakeld door Opdrachtgever, hebben te gelden als Opdrachtgever.

1.5 Bedrijfskleding.nl is gerechtigd haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden van Bedrijfskleding.nl is tussen Opdrachtgever en Bedrijfskleding.nl van toepassing.


Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bedrijfskleding.nl en op de totstandkoming, inhoud en de nakoming van alle tussen Bedrijfskleding.nl en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

2.2 Indien zowel Bedrijfskleding.nl als Opdrachtgever naar haar eigen algemene voorwaarden verwijzen, zullen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Bedrijfskleding.nl wijst de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2.3 Van de voorwaarden van Bedrijfskleding.nl afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Bedrijfskleding.nl en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.4 Indien Bedrijfskleding.nl een overeenkomst aangaat met Opdrachtgever, aanvaardt Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden op toekomstige overeenkomsten met Bedrijfskleding.nl.


Artikel 3 – Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen, teksten, aantallen enz. door opdrachtgever. Deze worden pas bindend na bevestiging/ betaling van de overeenkomst.

3.2 Alle door Bedrijfskleding.nl bij de aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens, zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk maar binden Bedrijfskleding.nl niet.

3.3 Bedrijfskleding.nl aanvaardt bij een aanbieding geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de Opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, en ook niet voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van materialen.


Artikel 4 – Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door Bedrijfskleding.nl. Bedrijfskleding.nl aanvaardt de overeenkomst door middel van een opdrachtbevestiging.

4.2 Indien de opdrachtbevestiging afwijkt van de opdracht zoals door Opdrachtgever voorgelegd, komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig de opdrachtbevestiging.

4.3 Gegevens betreffende het aanbod van Bedrijfskleding.nl zoals eigenschappen, maten, kleur, gewicht, Model, aantallen, uitvoering enz., alsmede (overige) gegevens op de website van Bedrijfskleding.nl zijn voor Bedrijfskleding.nl niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

4.4 De Opdrachtgever dient bestanden kant-en-klaar aan te leveren, conform de aanleverspecificaties van Bedrijfskleding.nl of te laten opmaken/controleren door onze studio.

4.5 Opdrachtgever machtigt Bedrijfskleding.nl om de opdracht door een derde partij, op een door Bedrijfskleding.nl gewenst tijdstip, te laten uitvoeren.


Artikel 5 – Wijziging van de opdracht

5-1 Door de Opdrachtgever verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de Opdrachtgever extra in rekening gebracht.

5-2 Door de Opdrachtgever verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke order, moeten door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Bedrijfskleding.nl ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de Opdrachtgever.

5-3 Door de Opdrachtgever verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke order, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door Bedrijfskleding.nl wordt overschreden. Deze mogelijke levertijdoverschrijding komt voor risico van Opdrachtgever, waarbij Opdrachtgever Bedrijfskleding.nl voor eventuele gevolgen daarvan niet kan aanspreken.


Artikel 6 – Annuleren

6.1 Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Bedrijfskleding.nl met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

6.2 Indien de Opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de reeds door Bedrijfskleding.nl gemaakte kosten en eventuele overige schade te vergoeden.

6.3 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Bedrijfskleding.nl zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen, dit naar het beslissende oordeel van Bedrijfskleding.nl.

6.4 Bedrijfskleding.nl heeft te allen tijde het recht de opdracht te annuleren.


Artikel 7 – Prijzen

7.1 Alle prijzen van Bedrijfskleding.nl staan genoemd op de website/webshop of worden schriftelijk geoffreerd via email. BTW, verzendkosten en bijzondere kosten worden duidelijk aangegeven.

7.2 De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

7.3 Bedrijfskleding.nl behoudt het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Bedrijfskleding.nl heeft daarnaast het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is.

7.4 Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen maar zij in een jaar voorafgaand aan de overeenkomst, overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de dan geldende tarieven worden berekend.

7.5 De opdracht omvat alleen datgene, dat tussen partijen is overeengekomen. Meerwerk wordt door Bedrijfskleding.nl extra in rekening gebracht en behelst de diensten of producten waarvoor geen prijs is overeengekomen in de opdrachtbevestiging, zoals eventueel ontwerp en opmaak, gewijzigde specificaties of instructies of door Bedrijfskleding.nl te maken kosten vanwege het niet kant-en-klaar aanleveren van drukbestanden door Opdrachtgever. Bedrijfskleding.nl is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen in geval van meerwerk.

7.6 Bedrijfskleding.nl is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen in geval van extra bewerkelijke tekst, onduidelijk en / of onjuist aangeleverde bestanden of materialen door Opdrachtgever, en alle soortgelijke toeleveringen door Opdrachtgever die Bedrijfskleding.nl tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs waren te verwachten.


Artikel 8 – Betaling

8.1 Opdrachtgever treedt door het enkele niet tijdig en / of volledig betalen en / of anderszins tekortschieten in de nakoming van zijn verbintenis, in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

8.2 Indien Opdrachtgever niet tijdig en / of volledig betaalt en / of anderszins tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis, is Opdrachtgever verplicht alle vanwege de tekortkoming te maken kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, te betalen aan Bedrijfskleding.nl. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 100,00.

8.3 Indien Opdrachtgever niet tijdig en / of volledig betaalt en / of anderszins tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis, is hij vanaf de dag dat hij in verzuim is getreden een rente verschuldigd ter vergoeding van de vertraging in de voldoening van de op hem rustende verbintenis. De rente bedraagt 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand geldt.

8.4 Opdrachtgever is ertoe gehouden op eerste verzoek van Bedrijfskleding.nl zekerheid te stellen voor alle aan Bedrijfskleding.nl te betalen bedragen te voldoen, waarbij de gestelde zekerheid ook vergoeding van bijkomende kosten en rente dekt.


Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

9.1 Levering door Bedrijfskleding.nl geschiedt onder voorbehoud van eigendom. Zolang Bedrijfskleding.nl geen volledige betaling van Opdrachtgever (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Bedrijfskleding.nl.

9.2 Bedrijfskleding.nl heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis, er beslag wordt gelegd op (een deel van) zijn vermogen en voorts ingeval van faillissement, surseance van betaling of de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, in die zin dat hij dat zelf aanvraagt, het wordt aangevraagd of het wordt uitgesproken.

9.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de Opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.


Artikel 10 – Levering, oplevertermijnen en verzending

10.1 Bedrijfskleding.nl heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen.

10.2 Opgegeven leveringstermijnen door Bedrijfskleding.nl gelden nooit als fatale termijnen maar altijd als indicatie.

10.3 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Bedrijfskleding.nl zijn.

10.4 Indien Opdrachtgever wijzigingen in de specificaties wenst of in gevallen als omschreven in artikel 7.5, vervalt de oorspronkelijk opgegeven levertijd.

10.5 Bedrijfskleding.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het feit dat levering niet binnen de gestelde termijn kan plaatsvinden.

10.6 Bedrijfskleding.nl treedt niet eerder in verzuim, dan nadat Opdrachtgever haar een nieuwe redelijke termijn heeft gegeven om te leveren, minimaal ter hoogte van de oorspronkelijke levertermijn en Bedrijfskleding.nl deze termijn overschrijdt. Dit geldt niet als de overschreden levertermijn Bedrijfskleding.nl niet kan worden toegerekend.

10.7 Verzending is altijd voor risico van de Opdrachtgever. De verzending geschiedt op de wijze als door Bedrijfskleding.nl aangegeven. Wenst de Opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder meer door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever.

10.8 Opdrachtgever is verplicht tot afname van hetgeen Bedrijfskleding.nl krachtens overeenkomst aan hem levert. Bedrijfskleding.nl zal het te leveren werk en / of de goederen niet opslaan, tenzij anders overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, gebeurt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever.


Artikel 11 – Klagen

11.1 Opdrachtgever is verplicht het geleverde grondig te inspecteren op gebreken bij de kleding, borduring en/of bedrukkingen, en bij aanwezigheid daarvan, Bedrijfskleding.nl daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.

11.2 Indien de Opdrachtgever niet binnen drie werkdagen na de dag van de levering Bedrijfskleding.nl wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op klagen.

11.3 Bedrijfskleding.nl dient door Opdrachtgever in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren, bij gebreke waarvan zijn recht op klagen komt te vervallen. Het door Bedrijfskleding.nl geleverde geldt in ieder geval als deugdelijk, indien Opdrachtgever het geleverde of een deel ervan in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

11.4 Indien de klacht naar het oordeel van Bedrijfskleding.nl juist is, zal Bedrijfskleding.nl een vergoeding betalen tot maximaal de factuurwaarde van de goederen waarover geklaagd is, of de goederen waarover geklaagd is te vervangen, dit ter beoordeling en in overleg door Bedrijfskleding.nl en pas na terugzending van de goederen waarover geklaagd is door Opdrachtgever in de originele toestand.

11.5 Productspecificaties en –eigenschappen zijn toegelicht op de website van Bedrijfskleding.nl. Bedrijfskleding.nl is er niet toe gehouden de order van Opdrachtgever op geschiktheid te controleren. Eventuele klachten dienaangaande zullen als onterecht worden afgewezen.


Artikel 12 – Afwijking

12.1 Afwijkingen bij kleurendruk, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend in kwaliteit, lettertype, kleur, dikte enz. geven geen reden tot afkeuring of klagen.

12.2 Voor kleding zijn afwijkingen in het gramgewicht per vierkante meter naar boven en naar beneden toelaatbaar.


Artikel 13 – Wanprestatie en ontbinding

13.1 Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis(sen), treedt hij door de enkele tekortkoming in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

13.2 Bedrijfskleding.nl heeft te allen tijde het recht de overeenkomst te ontbinden. Bedrijfskleding.nl heeft in ieder geval het recht om de overeenkomst te ontbinden indien:

 • de inhoud van de geplaatste order naar het beslissende oordeel van Bedrijfskleding.nl in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde of betamelijkheid;
 • het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd of de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
 • Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt;
 • op Opdrachtgever de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
 • Opdrachtgever een onderhands akkoord aanbiedt aan diens schuldeisers;
 • beslag op of onder (een deel van) het vermogen van Opdrachtgever wordt gelegd;
 • Opdrachtgever komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden;
 • de zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever wijzigt;
 • Opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

13.3 Het recht van Bedrijfskleding.nl in het geval als in artikel 13.2 bedoeld, komt haar toe zonder dat zij Opdrachtgever een ingebrekestelling hoeft te sturen en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.

13.4 Opdrachtgever is verplicht de voor Bedrijfskleding.nl ontstane schade, ter hoogte van tenminste het factuurbedrag van de order, te vergoeden indien Bedrijfskleding.nl zich beroept op artikel 13.2, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, alles onverminderd het recht van Bedrijfskleding.nl op vergoeding van kosten, schade en rente zoals bepaald in artikel 8.2 en 8.3.


Artikel 14 – (Intellectuele) eigendomsrechten

14.1 Op alle door Bedrijfskleding.nl verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. behoudt Bedrijfskleding.nl alle rechten, waaronder het intellectuele eigendomsrecht. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Bedrijfskleding.nl. De ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. blijven eigendom van Bedrijfskleding.nl en dienen op haar eerste verzoek binnen 24 uur geretourneerd te worden.

14.2 Opdrachtgever betaalt enkel een vergoeding voor de geleverde diensten en niet voor de eigendomsrechten of voor de rechten op verdere vermenigvuldiging.


Artikel 15 – Overmacht

15.1 Buitengewone omstandigheden die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Bedrijfskleding.nl overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.

15.2 Als buitengewone omstandigheden gelden bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, technische belemmeringen in het productieproces bij Bedrijfskleding.nl, internetstoring, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Bedrijfskleding.nl of de Opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Bedrijfskleding.nl, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Bedrijfskleding.nl.

15.3 Bedrijfskleding.nl is in geval van overmacht gerechtigd om of de overeenkomst te annuleren, op te schorten of te wijzigen, totdat de situatie van overmacht is geëindigd.


Artikel 16 – Aansprakelijkheid

16.1 Bedrijfskleding.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever in verband met de uitvoering van deze overeenkomst lijdt, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Bedrijfskleding.nl.

16.2 In het geval Bedrijfskleding.nl, ondanks het bepaalde in de overeenkomst, aansprakelijk is voor schade jegens de Opdrachtgever is de aansprakelijkheid van Bedrijfskleding.nl beperkt tot een bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten verzekering wordt uitbetaald.

16.3 Wanneer om welke reden ook geen uitkering krachtens de in lid 2 bedoelde verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door Bedrijfskleding.nl inzake de betreffende overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening is gebracht dan wel maximaal nog in rekening kan worden gebracht.

16.4 Bedrijfskleding.nl staat niet in voor eigenschappen van het geleverde, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend houdbaarheid, hechting, kleur, glans, licht- of kleurechtheid, slijtvastheid enz.


Artikel 17 – Garantie en vrijwaring

17.1 Opdrachtgever vrijwaart Bedrijfskleding.nl volledig tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade of kosten, die derden geldend (kunnen) maken.

17.2 Opdrachtgever garandeert Bedrijfskleding.nl, dat met zijn opdracht aan Bedrijfskleding.nl en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de door Opdrachtgever geleverde bestanden zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend kopie, modellen, tekeningen, boeken, geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere wet- of regelgeving op het gebied van het auteursrecht, intellectuele eigendomsrecht, industriële eigendomsrecht dan wel op grond van onrechtmatige daad.

17.3 Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 17.2 van dit artikel naar het redelijke en beslissende oordeel van Bedrijfskleding.nl twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Bedrijfskleding.nl bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Bedrijfskleding.nl door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt.

17.4 Indien Bedrijfskleding.nl voor enige schade door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal Opdrachtgever haar volledig vrijwaren en Bedrijfskleding.nl alles vergoeden wat zij aan deze derde en als –direct en indirect- gevolg van deze aansprakelijkstelling dient te voldoen, waaronder maar niet uitsluitend, de schadevergoeding, winstafdracht, rente, incassokosten en de werkelijke kosten van de juridische bijstand.


Artikel 18 – Privacy

18.1 Bedrijfskleding.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer de website van Bedrijfskleding.nl wordt bezocht, worden gegevens alleen verzameld om optimale dienstverlening te bieden.

18.2 Het doel van het verzamelen van de gegevens is het verwerken van bestellingen, de betaling en de bezorging daarvan ten behoeve van Opdrachtgever en het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van Bedrijfskleding.nl.

18.3 De persoonsgegevens worden alleen voor de in dit artikel beschreven doelen verwerkt. De website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft Bedrijfskleding.nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

18.4 Ingeval van vragen over het privacybeleid van Bedrijfskleding.nl, dan kunt u onze privacy verklaring raadplegen of kan contact worden opgenomen via de mail of telefoon. Bekijk onze contactgegevens.


Artikel 19 – Toepasselijk recht

19.1 Op alle door Bedrijfskleding.nl gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.


Artikel 20 – Wanprestatie en ontbinding

20.1 In alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, is de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen bevoegd daarvan kennis te nemen, tenzij de sector kanton bevoegd is in welk geval de wettelijke regels rondom de relatieve bevoegdheid gelden.

Contactgegevens:

Contact Informatie

Bedrijfskleding
Florakade 52
9713 ZC Groningen

Telefoonnummer: 050-2102827

KVK 51446669

Vestigingsnr. 000003359697

ID Belastingdienst  NL001431413B23

mail: info@bedrijfskleding.nl

Vragen over de diensten van bedrijfskleding?

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op, je krijgt op werkdagen A.S.P. antwoord.

Contact Informatie

Bedrijfskleding
Florakade 52
9713 ZC Groningen

Telefoonnummer: 050-2102827

KVK 51446669

Vestigingsnr. 000003359697

ID Belastingdienst  NL001431413B23

Telefoonnummer: 050 211 0969
Email: info@bedrijfskleding.nl
Website: https://bedrijfskleding.nl/